PBD banner
px

Naša spoločnosť sa zaoberá vykonávaním dobrovoľných dražieb a realitnou činnosťou. Dobrovoľná dražba je v podmienkach Slovenskej republiky ešte stále pomerne novým a málo zaužívaným prostriedkom nadobúdania vlastníckeho práva. Do prijatia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách nebolo možné vykonávať dražby nehnuteľných vecí (s výnimkou exekúcie a súdneho výkonu rozhodnutia). Až prijatím tohto zákona, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2003, sa vytvoril právny rámec upravujúci dražby nehnuteľných vecí prostredníctvom špecializovaných subjektov. V spojení s novelou Občianskeho zákonníka realizovanou zákonom č. 526/2002 Z. z., ktorá znamenala komplexnú zmenu v oblasti záložného práva, je dobrovoľná dražba predovšetkým prostriedkom veľmi efektívneho a rýchleho výkonu záložného práva, kedy je priamo zo zákona oprávnený navrhnúť vykonanie dobrovoľnej dražby zálohu záložný veriteľ, a to bez nutnosti existencie osobitného exekučného titulu. Samozrejme dražba je tiež veľmi efektívnym prostriedkom speňaženia hnuteľných a nehnuteľných vecí a iných prevoditeľných majetkových práv (napr. môže sa dražiť právo nájmu nehnuteľnosti, licenčné práva k patentom a pod.) na návrh
vlastníka týchto vecí, resp. práv. Efektivitu dražby možno z veľkej časti pripísať princípu licitácie, na ktorom je dražba založená. Pri dražbe sa totiž spravidla stretávajú ponuky viacerých súčasne prítomných záujemcov, čo vedie až k súťaživosti medzi nimi v záujme dosiahnutia najvyššieho podania a nadobudnutia vlastníctva k predmetu dražby.

Okrem organizovania dražieb naša spoločnosť ponúka i širokú škálu realitných služieb, a to:

  • priame predaje nehnuteľností,
  • prenájmy,
  • poradenstvo v oblasti realít,
  • právny servis,
  • vyhľadávanie investičných príležitostí pre zahraničných a domácich investorov.

Čo je dražba?

V zmysle zákona o dobrovoľných dražbách sa dobrovoľnou dražbou rozumie konanie,  ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva (nadobudnutie vlastníctva) na osobu, ktorá na dražbe urobí najvyššie podanie. Návrh na  vykonanie dražby podáva navrhovateľ dražby (vlastník predmetu dražby alebo záložný veriteľ) dražobníkovi, ktorý s ním následne uzavrie Zmluvu o výkone dražby. Na dražbe sa môže zúčastniť každá osoba spôsobilá na právne
úkony, ktorá zloží dražobnú zábezpeku a nie je v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách osobou vylúčenou z dražby. Dražbu vedie odborne spôsobilý licitátor. Podstatou dražby je, že prítomní účastníci robia podania (licitujú), pričom vlastníkom sa stáva ten z účastníkov, ktorý urobil najvyššie podanie. Licitátor je oprávnený udeliť príklep (vykoná ho licitátor klepnutím kladivka), ak žiadny z účastníkov ani po jeho trojitej výzve neurobí vyššie podanie. Príklep sa pritom udelí tomu účastníkovi, ktorý ako posledný urobil najvyššie podanie.

Nadobudnutie vlastníckeho práva na dražbe.

Účastník dražby, ktorému bol udelený príklep sa označuje ako vydražiteľ. Vydražiteľ nadobúda vlastnícke právo momentom udelenia príklepu po splnení odkladacej podmienky, ktorou je doplatenie ceny dosiahnutej vydražením. Cenu je pritom potrebné uhradiť ihneď poudelení príklepu v prípade, ak je cena dosiahnutá vydražením nižšia ako 6.640,- EUR alebo do 15 dní, prípadne do inej lehoty dohodnutej s navrhovateľom dražby, ak je cena dosiahnutá
vydražením vyššia ako 6.640,- EUR. Cenu dosiahnutú vydražením je tiež možné uhradiť pomocou hypotekárneho úveru.

Výhodou dražby je najmä fakt, že vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa už momentom udelenia príklepu, a to aj k nehnuteľnostiam (vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom a nie formou vkladu ako pri kúpnej zmluve). Ďalšou výhodou je vysoká miera právnej istoty nadobúdateľa (vydražiteľa), nakoľko priebeh dražby osvedčuje notár v notárskej zápisnici a zároveň neplatnosť dražby je možné napadnúť len v lehote troch mesiacov od dátumu konania dražby (prekluzívna lehota), pričom súd určí neplatnosť dražby len, ak je na tom naliehavý právny záujem. Po márnom uplynutí uvedenej lehoty teda nie je možné účinne napadnúť alebo spochybniť vlastníctvo vydražiteľa.

Podrobnosti ohľadom procesu konania dražby môžete nájsť v  Zákon o dobrovoľných dražbách (129 KB). Tešíme sa na spoluprácu s Vami a dúfame, že sa uvidíme na niektorej s nami organizovaných dražieb.

PRVÁ BRATISLAVSKÁ DRAŽOBNÁ, s.r.o. 
px